top
logo

 Srebrne technikum 2017

 kalendarz-roku-skzolnego KB sticker 2 

 

LogowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 87 gości i 1 użytkownik 

Otwarty nabór partnera Drukuj

Znalezione obrazy dla zapytania regionalny program operacyjny województwa świętokrzyskiego Poddziałanie 8.5.1

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU  o numerze RPSW.08.05.01-IZ.00-26-264/19, który został ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

 

 


 

Zgodnie z art.33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Powiat Włoszczowski/ ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa/Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego, ul. Koniecpolska 40 29-100 Włoszczowa ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

 

I.Cel projektu: 

Wsparcia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowej w zakresie podniesienia jakości kształcenia zawodowego na podstawie indywidualnej diagnoz dla szkoły.

Wsparcie będzie obejmowała jeden lub kilka typów działań dostępnych w przedmiotowym konkursie.

Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowej przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji części zadań obejmujących przedmiotowy projekt.

 

II.Typy działań przewidziane do realizacji 

1.Realizacja kompleksowych programów kształcenia praktycznego organizowanego w miejscu pracy, w tym realizacja staży zawodowych ucznióu pracodawców oraz kursy/szkolenia, które prowadzą do zdobycia dodatkowych uprawnień zwiększających szanse na rynku pracy.

2.Realizacja/wspieranie dualnego systemu kształcenia i szkolenia – teoria plus praktyka dla uczniów objętych wsparciem projektowym.

3.Rozwój współpracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym, szczególnie z pracodawcami/ przedsiębiorcami.

4.Realizacja kompleksowych programów doradztwa zawodowego (oparta na współpracy różnych instytucji).

5.Doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęi materiały dydaktyczne wyłącznie jako część projektów wspierających kształcenie zawodowe.

6.Działania realizowane w typie nr 5 w zakresie doposażenia szkół muszą być realizowane w połączeniu z innym typem operacji.

7.Upowszechnianie nowoczesnego nauczania poprzez rozwijanie metod aktywnego i praktycznego uczenia się (m.in. wykorzystanie TIK).

8.Doskonalenie umiejętności nauczycieli, w tym nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz podnoszenie kompetencji lub kalifikacji nauczycieli, w tym nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu jako część projektów wspierających kształcenie zawodowe.

9.Tworzenie i rozwój centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz wsparcie usług edukacyjnych realizowanych przez te podmioty lub inne zespoły realizujące zadania CKZiU na rzecz kształcenia zawodowego uczniów, a także działania w zakresie poradnictwa edukacyjnego, zawodowego i informacji zawodowej poprzez:

a.przygotowanie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji CKZiU lub innego zespołu realizującego zadania CKZiU dla określonej branży/zawodu;

b.wsparcie realizacji zadań dla określonych branż/zawodów przez CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania CKZiU.

III.Wymagania wobec partnera:

a)Partner nie może być podmiotem powiązanym z wnioskodawcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)

b)Partner musi posiadać doświadczenie w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków EFS

c)Partner musi posiadać doświadczenie w zakresie sporządzania projektów dla szkolnictwa zawodowego.

 

IV.Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria: 

a)Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, max 4 pkt

b)Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu, max 4 pkt

c)Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, max 2 pkt

 

V.Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

a)Informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe),

b)Zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera; 

c)Opis doświadczenia w pozyskaniu i realizacji projektów finansowanych z EFS w zakresie edukacji

VI.Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:

a)być sporządzone w języku polskim;

b)zawierać dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;

c)zawierać pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów;

d)zawierać stosowne oświadczenia o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego i merytorycznego) do realizacji proponowanych działań,

e)zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z typem beneficjentów wskazanym w RPO Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 oraz doprecyzowanym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

f)zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności:

    • art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.);
    • art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.);
    • art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1417).

VII.Termin i tryb rozpatrzenia ofert:

a)Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 5 dni od daty zakończenia naboru przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowej

b)Na podstawie decyzji Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowej, zostanie zawarta umowa partnerska.

c)Od decyzji Dyrektora nie przysługuje odwołanie.

d)Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.

 

VIII.Sposób i termin składania ofert:

a)Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego, ul. Koniecpolska 40 29-100 Włoszczowa : „Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU”

b)Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o konkursie, to jest do dnia 10.07.2019

Informacje dodatkowe: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny. 

Włoszczowa, dnia 18.06.2019r   

Zmieniony: Sobota, 13 Lipiec 2019 16:38
 

 OFERTA JĘZYKOWA2mini..


bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, what is managed dns. Valid XHTML and CSS.