top
logo

2020braz Srebrne technikum 2017

 kalendarz-roku-skzolnego KB sticker 2 

 

LogowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 123 gości 

POPC2 baner Nexera szkoly

Aktualne ogłoszenie przetargu Dostawa doposażenia pracowni geodezyjnej Drukuj
Czwartek, 21 Listopad 2013 13:59

Ogłoszenie przetargu

Dostawa doposażenia pracowni geodezyjnej na potrzeby projektu pt. „Zawodowcy z Włoszczowy”, realizowanego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

nr sprawy: ZP/2/2013

 

 

Nazwa i adres Zamawiającego:

Nazwa Zamawiającego: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego

Adres Zamawiającego: ul. Koniecpolska 40, 29-100 Włoszczowa

Telefon/Fax tel./faks: (41) 39 42 696

Godziny urzędowania: 08:00 – 15:00

1) Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu.

 

1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy.

 

2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

- Biuletyn Zamówień Publicznych,

- strona internetowa Zamawiającego: http://www.zsp2wloszczowa.pl

- tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego

 

2) Opis przedmiotu zamówienia.

1. Wspólny słownik zamówień (CPV):

 

38300000-8 Przyrządy do pomiaru

 

38294000-8 Teodolity

 

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

 

48320000-7 Pakiety oprogramowania do rysowania i odwzorowywania

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia do pracowni geodezyjnej, do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowej, realizującego projekt pt. „Zawodowcy z Włoszczowy"

 

Dostawa sprzętu do pracowni geodezyjnej – przyrządy do pomiaru geodezyjnego, oprogramowanie do pomiarów geodezyjnych i tworzenia map, sprzęt i narzędzia do prowadzenia pomiarów geodezyjnych, teodolity optyczne. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 1 do SIWZ.

 

3) Oferty częściowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na całe zamówienie.

 

4) Oferty wariantowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

 

5) Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin dostawy przedmiotu zamówienia – 14 dni od daty podpisania umowy.

 

6) Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

 

7) Informacje o oświadczeniach i dokumentach, które należy złożyć w ofercie:

Wypełnione i podpisane:

  • oferta (Załącznik nr 2 do SIWZ),
  • oświadczenie o spełnianiu warunków podanych w art. 22 ust. 1 ustawy (Załącznik Nr 3 do SIWZ),
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy (Załącznik Nr 4 do SIWZ
  • parafowany i uzupełnione przez Wykonawcę wzór umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ),
  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (Załącznik nr 5 do SIWZ)
  • Formularz cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia, ( załącznik nr 6 do SIWZ),
  • Niezbędne atesty, certyfikaty dopuszczające do użytku (jeżeli dotyczy).

 

8) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego, ul. Koniecpolska 40, 29-100 Włoszczowa, Sekretariat, w terminie do dnia 06.12.2013 roku, do godz. 12:00.

2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego, ul. Koniecpolska 40, 29-100 Włoszczowa, sekretariat, w dniu 06.12.2013 roku, o godz. 12:00.

9) Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 

O wyborze wykonawcy decydować będzie najniższa cena oferty, która została prawidłowo opracowana i złożone w terminie.

10) Dane kontaktowe Zamawiającego

Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:

P. Marka Ledwocha – Dyrektora ZSP nr 2 we Włoszczowej

tel./faks: (41) 39 42 696

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Załaczniki do pobrania 

ikona pobierz zip

 

 OFERTA JĘZYKOWA2mini..


bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, what is managed dns. Valid XHTML and CSS.