KLASA HUMANISTYCZNO-PSYCHOLOGICZNO-PRAWNA Drukuj
Wtorek, 12 Maj 2020 11:11
hpp1   

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

KLASA

 

HUMANISTYCZNO-PSYCHOLOGICZNO-

PRAWNA

 

Przedmioty rozszerzone:

język polski (od klasy pierwszej) oraz  

- historia lub wiedza o społeczeństwie (od klasy pierwszej).

 

UWAGA! o przypisaniu rozszerzenia do klasy decyduje wybór dokonany przez większość uczniów  i możliwości organizacyjne szkoły.

 

Dodatkowe przedmioty: język migowy, elementy prawa, elementy psychologii, elementy pedagogiki.

 

Perspektywa nauki: absolwenci mogą kontynuować naukę na rożnych uczelniach, na takich kierunkach,  jak m.in.: resocjalizacja, administracja publiczna i samorządowa, socjologia, filologia polska, historia, archiwistyka, archeologia, pedagogika, dziennikarstwo, prawo, stosunki międzynarodowe, politologia, polityka społeczna [praca społeczna], samorząd terytorialny i polityka regionalna, ekonomia, przedsiębiorczość, bibliotekoznawstwo, psychologia.

 

W klasie z tym programem  nauczysz się:

- interpretować i analizować teksty literackie, historyczne i prawne,
- korzysta
ć z różnych źródeł informacji,
- pracowa
ć w zespole lub kierować jego pracą
- planowa
ć swoją przyszłą karierę zawodową,

- korzystać z przepisów prawa,
- rozpoznawa
ć sytuację gospodarczą i ekonomiczną w regionie i kraju,
- planowa
ć działalność gospodarczą na rynku pracy,
- wykorzystywa
ćżne techniki biurowe,
- sporz
ądzać dokumentację i korespondencję handlową,

- radzenia sobie i pomocy innym w sytuacji trudnej,
- rozwiniesz umiej
ętności społeczne,

- poznasz zasady budowania i podtrzymywania kontaktu z drugim człowiekiem,
- poznasz zasady mowy ciała.


Program klasy adresowany jest do uczniów, którzy:
- s
ą otwarci na kontakty i współpracę z ludźmi w instytucjach państwowych lub samorządowych, 
w przedsi
ębiorstwach lub własnej firmie, 
- interesuj
ą się zjawiskami zachodzącymi w gospodarce,  polityce i społeczeństwie,
- chc
ą zdobywać i rozwijać umiejętności organizatorskie, marketingowe i z zakresu zarządzania,
- chc
ą zdobywać wiedzę z zakresu prawa i postępowania administracyjnego,

- interesują się człowiekiem, jego emocjami i psychiką, umieją  słuchać  i wyciągać z tego wnioski,

- lubią pomagać ludziom, są bystrymi obserwatorami,

- cechują się wrażliwością  i życzliwością oraz  wzbudzają zaufanie.

 

W ramach klasy humanistycznej przewiduje się również:nauczanie dwóch do wyboru języków nowożytnych: 

- angielski,

- hiszpański,

- niemiecki,

- rosyjski,

- włoski.

 

hpp2

 

Wybór klasy daje możliwość rozwijania

zainteresowań humanistycznych,

przygotowania się do zdawania przedmiotów rozszerzonych

przydatnych w procesie rekrutacji na kierunki

 humanistyczne, psychologiczne i prawne