top
logo

2020braz Srebrne technikum 2017

 kalendarz-roku-skzolnego KB sticker 2 

 

LogowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 108 gości 

POPC2 baner Nexera szkoly

Otwarty nabór partnera Drukuj
Wtorek, 18 Czerwiec 2019 10:56

Znalezione obrazy dla zapytania regionalny program operacyjny województwa świętokrzyskiego Poddziałanie 8.5.1

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU  o numerze RPSW.08.05.01-IZ.00-26-264/19, który został ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

 

 


 

Zgodnie z art.33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Powiat Włoszczowski/ ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa/Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego, ul. Koniecpolska 40 29-100 Włoszczowa ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

 

I.Cel projektu: 

Wsparcia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowej w zakresie podniesienia jakości kształcenia zawodowego na podstawie indywidualnej diagnoz dla szkoły.

Wsparcie będzie obejmowała jeden lub kilka typów działań dostępnych w przedmiotowym konkursie.

Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowej przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji części zadań obejmujących przedmiotowy projekt.

 

II.Typy działań przewidziane do realizacji 

1.Realizacja kompleksowych programów kształcenia praktycznego organizowanego w miejscu pracy, w tym realizacja staży zawodowych ucznióu pracodawców oraz kursy/szkolenia, które prowadzą do zdobycia dodatkowych uprawnień zwiększających szanse na rynku pracy.

2.Realizacja/wspieranie dualnego systemu kształcenia i szkolenia – teoria plus praktyka dla uczniów objętych wsparciem projektowym.

3.Rozwój współpracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym, szczególnie z pracodawcami/ przedsiębiorcami.

4.Realizacja kompleksowych programów doradztwa zawodowego (oparta na współpracy różnych instytucji).

5.Doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęi materiały dydaktyczne wyłącznie jako część projektów wspierających kształcenie zawodowe.

6.Działania realizowane w typie nr 5 w zakresie doposażenia szkół muszą być realizowane w połączeniu z innym typem operacji.

7.Upowszechnianie nowoczesnego nauczania poprzez rozwijanie metod aktywnego i praktycznego uczenia się (m.in. wykorzystanie TIK).

8.Doskonalenie umiejętności nauczycieli, w tym nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz podnoszenie kompetencji lub kalifikacji nauczycieli, w tym nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu jako część projektów wspierających kształcenie zawodowe.

9.Tworzenie i rozwój centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz wsparcie usług edukacyjnych realizowanych przez te podmioty lub inne zespoły realizujące zadania CKZiU na rzecz kształcenia zawodowego uczniów, a także działania w zakresie poradnictwa edukacyjnego, zawodowego i informacji zawodowej poprzez:

a.przygotowanie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji CKZiU lub innego zespołu realizującego zadania CKZiU dla określonej branży/zawodu;

b.wsparcie realizacji zadań dla określonych branż/zawodów przez CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania CKZiU.

III.Wymagania wobec partnera:

a)Partner nie może być podmiotem powiązanym z wnioskodawcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)

b)Partner musi posiadać doświadczenie w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków EFS

c)Partner musi posiadać doświadczenie w zakresie sporządzania projektów dla szkolnictwa zawodowego.

 

IV.Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria: 

a)Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, max 4 pkt

b)Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu, max 4 pkt

c)Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, max 2 pkt

 

V.Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

a)Informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe),

b)Zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera; 

c)Opis doświadczenia w pozyskaniu i realizacji projektów finansowanych z EFS w zakresie edukacji

VI.Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:

a)być sporządzone w języku polskim;

b)zawierać dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;

c)zawierać pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów;

d)zawierać stosowne oświadczenia o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego i merytorycznego) do realizacji proponowanych działań,

e)zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z typem beneficjentów wskazanym w RPO Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 oraz doprecyzowanym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

f)zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności:

    • art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.);
    • art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.);
    • art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1417).

VII.Termin i tryb rozpatrzenia ofert:

a)Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 5 dni od daty zakończenia naboru przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowej

b)Na podstawie decyzji Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowej, zostanie zawarta umowa partnerska.

c)Od decyzji Dyrektora nie przysługuje odwołanie.

d)Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.

 

VIII.Sposób i termin składania ofert:

a)Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego, ul. Koniecpolska 40 29-100 Włoszczowa : „Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU”

b)Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o konkursie, to jest do dnia 10.07.2019

Informacje dodatkowe: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny. 

Włoszczowa, dnia 18.06.2019r   

 

 OFERTA JĘZYKOWA2mini..

 

rodo logo 

ankieta absolw

 WybierzStudia link

Buton przetargi

e dziennik librus buton

maszzawod

LINK GRAF EKOKONTROLKI

 

podreczniki

zjecia_poza

cke link

linkoke

linkwoj

linkpowiat

linkgmina

linkpolicja

  pckrlogo

 

 


bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, what is managed dns. Valid XHTML and CSS.